Informasjonsside om uførepensjon   
 

Søk i våre sider:
 
 Meny:
Forsiden Vedtak i LO og fagbevegelsen Handel og Kontor Andre vedtak ABC om uførepensjon Lenker Foredrag Spørsmål fra LO Oslo, Stavanger Bakgrunn

 
  Forsiden > Vedtak i LO og fagbevegelsen

LO vedtok dette på LO-kongressen i mai:

Sakset fra Kapittel 5 i LOs Handlingsprogram:Vern og utvikling av velferden.

Uføretrygden

Vedtaket om pensjonsreform nødvendiggjør endringer i uføretrygden. Hovedhensikten med uføretrygden er å gi de som av ulike grunner ikke kan delta i arbeidslivet en rimelig inntektssikring. Samtidig må systemet innrettes slik at det gir flest mulig en best mulig sjanse i arbeidslivet og at det knytter an til det brede virkemiddelapparatet som skal hjelpe den enkelte til en yrkesaktivitet tilpasset situasjonen og egne forutsetninger. 

LO mener ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med en uførestønad som skal beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke akseptere at levealdersjustering innføres for uføre. De har ingen mulighet for å jobbe lengre for å unngå tapet. LO vil videre arbeide for at de uføre og midlertidig uføre beholder sitt behovsprøvde barnetillegg på 0,4 G per barn per år. En bør utvide muligheten for å kombinere arbeid og trygd og ved å lette veien tilbake til arbeid fra en trygdesituasjon.  Denne muligheten må ivaretas uten å utsette den enkelte for belastende prosesser om ikke tilbakevending til arbeidslivet skulle vise seg vellykket.  Også de uføretrygdede må få sin alderspensjon beregnet gjennom ny folketrygd.

Hele kapittelet kan leses her 
Utviklet av Itpays as   Henvendelser rettes til aksjon@uforepensjon.no